[MTET Syllabus 2022] MIL Assamese

 M.I.L (ASSAMESE)

[MTET Syllabus 2022] MIL Assamese


Paper – I

Full Marks - 30

Unit- I (5 Marks)

Asomia bhasar utpotti, vikash aru upo- bhasar samyak dharona..

Unit- II (10 Marks)

Asomia sahityar sahityk( jene-Madhab kondoli, Ram saraswati, Sankardev, Madhabdev, Lakhinath Bezbaruah, Padmanath Gohain Boruah, Chandra Kumar Agarwala, Hem Boruah, Homen Borogohain, Nabakanta Boruah, Bhabendra Nath Saikia, Jyoti Prasad Agarwala r sadharan porisoi.

Unit-III (10 Marks)

Grammar

  1. Asomia bornamala r samporke samporke samyak dharona.
  2. Natta bidhi-Satta bidhi.
  3. Sandhi r parthamik dharona.
  4. Linga, Basan, Nirdistabasak prottoy.

Unit- IV (5 Marks)

Mattri bhakha sikhanar lakhaya aru uddeisya. b.Shrobon, Kothon, Pothon, Likhon samporke dharona

Suggested Reading Books:

Path Porikolpana: Runu Bora Saikia, tarun saikia, Bedakumar Chaliha

Asomor Bhasa: Bhimkanta Boruah0 or any other reference book.

Asamiya Sahityar Samikhatmok Etibitra: Satyendra Nath Sarma or any other reference book.

Any Assamese Grammar